Poster och digitala filer kan importeras till Alvin via XML-filer i METS-formatet. Dessa filer skall innehålla beskrivande metadata i MODS-formatet i dmdSec-elementet samt, för digitala filer, minst ett fileSec-element och ett structMap-element.

dmdSec

I detta element läggs beskrivande MODS-metadata enligt nedanstående modell. Se mer om utformningen av detta under MODS.

   <mets:dmdSec ID="DMD1">
      <mets:mdWrap MDTYPE="MODS" MIMETYPE="text/xml" LABEL="MODS Metadata">
         <mets:xmlData>
            <modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3"
                    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-5.xsd">
               <mods version="3.5">
                  <!--- MODS Metadata -->
               </mods>
            </modsCollection>
         </mets:xmlData>
      </mets:mdWrap>
   </mets:dmdSec>

fileSec

I detta element läggs information om filer och filtyper enligt nedanstående modell. Minst en filgrupp, fileGrp, skall förekomma. Om det finns flera grupper av filer som skall laddas upp görs en grupp för varje, t.ex. en grupp tiffar och en grupp pdf:er. I attributet USE kan anges om gruppen skall direktpubliceras eller inte (värdena archive/published). Elementet FLocat skall innehålla en fungerande URL till en server som Alvin kan hämta filen ifrån.

   <mets:fileSec>
      <mets:fileGrp USE="archive">
         <mets:file ID="TIFF-1" MIMETYPE="image/tiff">
            <mets:FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="http://.../001.tif"/>
         </mets:file>
         <mets:file ID="TIFF-2" MIMETYPE="image/tiff">
               <mets:FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="http://.../002.tif"/>
         </mets:file>
      </mets:fileGrp>
      <mets:fileGrp USE="published">
         <mets:file ID="PDF-1" MIMETYPE="application/pdf">
            <mets:FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="http://.../001.pdf"/>
         </mets:file>
      </mets:fileGrp>
   </mets:fileSec>

structMap

Minst ett structMap-element skall förekomma. Attributet LABEL styr om filerna direktpubliceras eller inte (värdena archive/published). Om avsikten är att filerna skall publiceras rekommenderas att sätta värdet till published och hellre styra publiceringen via publicering av hela posten istället. I annat fall måste varje fil publiceras för sig.

Attributet TYPE i det övergripande div-elementet styr om filen är en bilaga eller inte via värdena appendix/main. I attributet TYPE i de enskilda div-elementen för varje fil kan koden för olika filtyper läggas. I attributet LABEL kan en beskrivning i fritext läggas. Se mer om detta under Metadata för digitala filer.

Filerna kommer att laddas upp i den ordning de ligger i filen. Om flera filer laddas upp i olika omgångar till en befintlig Alvinpost kommer de att läggas till efter den sista uppladdade filen. Inga filer skrivs över/tas bort vid import.

   <mets:structMap ID="STRUCT1" TYPE="physical" LABEL="archive">
      <mets:div DMDID="DMD1" TYPE="main">
         <mets:div ID="TIFFAPX-1" ORDER="1" TYPE="vpu">
            <mets:fptr FILEID="TIFF-1"/>
         </mets:div>
         <mets:div ID="TIFFAPX-2" ORDER="2" TYPE="s" LABEL="1" >
            <mets:fptr FILEID="TIFF-2"/>
         </mets:div>
      </mets:div>
   </mets:structMap>
   <mets:structMap ID="STRUCT2" TYPE="physical" LABEL="published">
      <mets:div DMDID="DMD1" TYPE="appendix">
         <mets:div ID="PDFAPX-1" ORDER="1" LABEL="PDF: Fulltext">
            <mets:fptr FILEID="PDF-1"/>
         </mets:div>
      </mets:div>
   </mets:structMap>

Hela exempelfilen

<mets:mets xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mets="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <mets:dmdSec ID="DMD1">
      <mets:mdWrap MDTYPE="MODS" MIMETYPE="text/xml" LABEL="MODS Metadata">
         <mets:xmlData>
            <modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3"
                    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-5.xsd">
               <mods version="3.5">
                  <!--- MODS Metadata -->
               </mods>
            </modsCollection>
         </mets:xmlData>
      </mets:mdWrap>
   </mets:dmdSec>
<mets:fileSec>
      <mets:fileGrp USE="archive">
         <mets:file ID="TIFF-1" MIMETYPE="image/tiff">
            <mets:FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="http://.../001.tif"/>
         </mets:file>
         <mets:file ID="TIFF-2" MIMETYPE="image/tiff">
               <mets:FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="http://.../002.tif"/>
         </mets:file>
      </mets:fileGrp>
      <mets:fileGrp USE="published">
         <mets:file ID="PDF-1" MIMETYPE="application/pdf">
            <mets:FLocat LOCTYPE="URL" xlink:href="http://.../001.pdf"/>
         </mets:file>
      </mets:fileGrp>
   </mets:fileSec>
   <mets:structMap ID="STRUCT1" TYPE="physical" LABEL="archive">
      <mets:div DMDID="DMD1" TYPE="main">
         <mets:div ID="TIFFAPX-1" ORDER="1" TYPE="vpu">
            <mets:fptr FILEID="TIFF-1"/>
         </mets:div>
         <mets:div ID="TIFFAPX-2" ORDER="2" TYPE="s" LABEL="1" >
            <mets:fptr FILEID="TIFF-2"/>
         </mets:div>
      </mets:div>
   </mets:structMap>
   <mets:structMap ID="STRUCT2" TYPE="physical" LABEL="published">
      <mets:div DMDID="DMD1" TYPE="appendix">
         <mets:div ID="PDFAPX-1" ORDER="1" LABEL="PDF: Fulltext">
            <mets:fptr FILEID="PDF-1"/>
         </mets:div>
      </mets:div>
   </mets:structMap>
</mets:mets>