Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alvin-systemet förvaltas sedan juli 2017 enligt en anpassad modell som baseras på Uppsala universitets e-förvaltningsmodell. Modellen syftar till att på ett kostnadseffektivt och målstyrt sätt arbeta med IT-stödet så att det ger nytta i verksamheterna.

Uppsala universitetsbibliotek äger och förvaltar Alvin. De tre s.k. konsortiemedlemmarna (Uppsala universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet) utgör styrgruppen i förvaltningsorganisationen. Förvaltningsledning, drift, support och teknisk utveckling utförs vid Uppsala universitetsbibliotek enligt fastställd omfattning och budget i förvaltningsplanen.

Styrdokument

De tre grundläggande styrdokumenten är:

1. Förvaltningsplan (årlig) som innehåller följande delar:

  • mål för förvaltningsperioden (kalenderår)
  • årsbudget (kalenderår)
  • beskrivning av förvaltningsobjektet
  • nulägesbeskrivning
  • organisation
  • prioriteringskriterier

Aktuell version (November 2019)

2. Överenskommelse för konsortiemedlemmar i Alvin

Överenskommelse om samarbete mellan Uppsala Universitet, Lunds Universitet och Göteborgs Universitet (styrgruppens medlemmar) avseende förvaltning och utveckling av samt samarbete kring Alvin.

Aktuell version (Februari 2020)

3. Överenskommelse för deltagare i Alvin

Överenskommelse mellan Uppsala Universitet, genom Uppsala universitetsbibliotek och Deltagaren (medlemmar eller andra typer av deltagare) avseende samarbete kring och Deltagarens nyttjande av Alvin.

I Bilaga 2 anges de ersättningsnivåer som är tillämpliga för olika typer av deltagande i Alvin. Observera att de årliga kostnaderna för Nivå 1-3 automatiskt höjs med 2 %  per år.

Aktuell version (Februari 2020)

Årscykel

Q1-Q4: Löpande basunderhåll och planerade åtgärder

Q1: Årsfaktura till medlemmar

Q4: Användarmöte (årligt)

Q4: Styrgruppsmöte (årligt) med fastställande av kommande års förvaltningsplan

  • No labels