Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Härligt att se så många deltagare vid vårens digitala specialistmöte via Zoom!

Som mest deltog 99 personer från sammanlagt 39 olika medlemsorganisationer från Abisko i norr till Malmö i söder. Programmet var uppdelat i tre olika sessioner:

 • Inledning och uppföljning från stämman och förra specialistmötet.
 • Förvaltning och utveckling: DiVA-classic och planerade milstolpar DiVA på Cora.
 • Om Team CAD, publika sprintavslutningar och en avslutande demo av DiVA på Cora.


Rapport från DiVAs stämma 7 maj

Medlemmarna i DiVAs stämma träffas en gång per år och har framför allt ansvar för budgetbeslut och övergripande strategiska frågor för konsortiet. Vid årets möte beslutade stämman om nya medlemsavgifter för perioden 2021-2023. Det innebär en större budget för konsortiet och gör det möjligt att förstärka utvecklingsgruppen med två tjänster. En ny systemutvecklare har redan anställts och börjar i slutet av maj, medan rekrytering av en systemadministratör är på gång.

Vid mötet beslutade stämman också att anta ett visionsdokument för DiVA som kommer att publiceras på konsortiets webbplats efter att styrgruppen har slutputsat texten. Om detta och mer av innehållet från stämman finns att läsa i stämmans minnesanteckningar: https://info.diva-portal.org/konsortiet/stamman/

Uppföljning specialistmötet 2-3 december

Vid förra specialistmötet lyfte vi frågor i fyra olika teman som vi sedan följt upp på olika sätt:

Tema: Tekniska frågor
Åtgärder för förbättrad information och dialog om nyutvecklingen av DiVA på Cora:

 • Öppna sprintavslutningar (i dagsläget via Zoom). Anmälan till Daniel Wadskog.
 • Wiki-sidan DiVA på Cora: följ utvecklingen
 • Teknik/systemutvecklarmöte planeras till hösten.

Tema: Gemensam DiVA-praxis
En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett dokument med en minsta gemensamma nivå för registrering och granskning i DiVA. Gruppen har påbörjat sitt arbete där första steget är att titta på klassning av publikationstyper. Hur/var gör vi lika eller olika? Vad är Swepubs praxis?
Info om gruppens medlemmar och uppdrag finns beskrivet i DiVA-bloggen 20 mars

Tema: Gemensam verktyg
Nu finns en uppdaterad sida där alla medlemmar kan dela script och info av egenutvecklade tjänster. Här finns bl.a. nyligen utlagda tjänster som stöd för import och berikning i DiVA:

 • AutoWos (Erik Åkesson Kågedal, Daniel Wadskog och Wolmar Nyberg Åkerström, Uppsala universitet).
 • dromedar_diva_scopus (Anders Wändahl, KTH).
 • Wikin: Gemensamma verktyg

Tema: Nätverk för myndigheter/museer.
Tanken är att bilda ett nätverk för DiVA-medlemmar som tillhör myndigheter och museer, "icke-lärosäten", med möjlighet att lyfta gemensamma frågor och riktad undervisning om DiVA. Målet är ett första möte i början av hösten 2020. Kontakt: aina.svensson@ub.uu.se 


DiVA: förvaltning och utveckling

DiVA-classic

Ett viktigt inslag är förstås nyheter från förvaltning av DiVA-classic och utveckling av DiVA på Cora. Urban berättade att sammanlagt 93 ärenden har hanterats i DiVA-classic de senaste 12 månaderna. Bland dessa kan nämnas översyn av färg, text och kontraster i DiVA-portal. Det är ett första steg i anpassningen för det nya webbdirektivet som träder i kraft 23 september 2020 och som innebär att webbsidor ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning.   

Urban berättade vidare att supporten delar sin tid mellan stöd/undervisning till specialister och arbetet med DiVA på Cora. Under förra året hanterade supporten ca 1800 utgående mail. Från supporthåll påpekas tacksamt att specialisternas frågor är väl beskrivna och förberedda vilket underlättar för att kunna ge så bra och snabba svar som möjligt.

Statistik: I DiVA finns drygt 1.2 miljoner poster varav ungefär en tredjedel i fulltext. Dessutom 53 800 personposter och 1900 projektposter.

Utvecklingsstrategi DiVA på Cora

På uppdrag av DiVAs styrgrupp har förvaltningen tagit fram en utvecklingsstrategi för 2020-2023 med planerade milstolpar. Den har sedan presenterats för styrgruppen och stämman och Urban redogjorde för den även här. Målsättningen är att börja med delfunktionaliteten "organisation" för att sedan gå vidare med personposter, projektposter innan första publikationsposten kan påbörjas.  
     


Frågor och svar från chatten

Person- och projektposter

 • Går det att lägga till personposter från andra lärosäten i projektposterna?
  • Svar: Nej, det gör det andra lärosätets projektadmins.

 • Och publikationer? Kan jag lägga till publikationer från andra lärosäten?
  • Svar: Kopplingen mellan publikation och projekt sker från publikationsposten. Alla projekt är tillgängliga för de som aktiverat projektfunktionalitet.

 • Kan vi kontakta det andra lärosätet och de lägger till sina publikationer som hör till projektet?
  • Svar: Så länge det andra lärosätet också har aktiverat projekt  går det definitivt att göra så.
 • En fråga om projektposterna, skulle de också bli gemensamma mellan lärosätena?
  • Svar: Ja projektposterna är gemensamma.

Cora-utveckling

 • Jag hängde inte riktigt med vad som var skillnaden mellan json och api. Går det att få förklarat lite enkelt?
  • Svar: JSON är ett format (jfr XML) medan API (Application Programming Interface) kan ses som en specifikation till systemet som via anrop (REST - Representational State Transfer) tillåter att användaren kan efterfråga data för olika syften (t ex skapa, läsa och uppdatera). Den klient som visades på demonstrationen använder sig av APIet för att kunna göra detta. Del 2 av demonstrationen visade att det gick att använda ett helt annat verktyg för att utföra samma sak.
 • Är Utvecklingsstrategin 2020-2022 en del av styrdokumenten, hittar inte den där?
  • Svar: Utvecklingsstrategin har nyligen presenterats för stämman och tas därefter upp vid nästa styrgruppsmöte för vidare beslut och hantering. • No labels