Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nu finns en nybildad arbetsgrupp för en gemensam DiVA-praxis. 

Obs! Ni som har egna lokala dokument för registrering och granskning, skicka gärna till oss så att vi kan ta del av dem. Maila till aina.svensson@ub.uu.se 

Mer info: Arbetsgrupp för gemensam DiVA-praxis (inloggning domänadmin)

Bakgrund och syfte

För att DiVA ska vara en stabil och trovärdig datakälla är det av största vikt att publikationsposter och övrig metadata håller hög och jämn kvalitet. Långsiktiga mål för DiVA-utvecklingen är att DiVA ska innehålla gemensamma poster för att minska antal dubbletter och att DiVA-medlemmarna följer gemensamma riktlinjer för metadataberikning.

Flera medlemmar har utarbetat egna dokument med lokalt anpassade riktlinjer för registrering och bibliografisk kontroll. Vi ser nu ett behov av att samordna de olika lokala dokumenten och med utgångspunkt från Swepubs nationella riktlinjer för registrering, arbeta fram ett dokument som kan fungera som en gemensam praxis för DiVA.

Syftet är att ta fram ett dokument som innehåller en minsta gemensamma nivå för registrering i DiVA som ska användas av DiVA-medlemmar. En gemensam praxis kan även fungera som stöd för medlemmarna i hantering av mer komplicerade registreringsfrågor.

Arbetsgruppens uppdrag

Styrgruppen tillsätter en arbetsgrupp inom konsortiet där DiVA-specialister från olika medlemmar ingår med uppdrag att ta fram en gemensam registreringspraxis.

  • Arbetsgruppen samordnas från förvaltnings- och konsortieledningen.
  • Arbetsgruppen kan själva vara med och formulera sitt uppdrag och i relation till detta göra tidsuppskattning för gruppens arbete.
  • Det är viktigt att arbetsgruppen tar in synpunkter från övriga specialistmedlemmar under arbetets gång.
  • Arbetsgruppen rapporterar till styrgruppen.
  • Arbetsgruppen kan påbörja sitt uppdrag så snart gruppen bildats.Arbetsgruppens medlemmar:

Aina Svensson (sammankallande)
Elisavet Koutzamani, Linköpings universitet
Marcus Israelsson, Luleå tekniska universitet
Greta Linder, Södertörns högskola
Eva Ekman, RISE
David Scheutz, Konstfack

  • No labels