Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Vi var sammanlagt 66 personer från 34 medlemsorganisationer som sammanstrålade i ett strålande soligt och vintervitt Uppsala - dagarna till ära! Höstens specialistmöte var det 22:a i ordningen.

På programmet stod inledningsvis rapport från DiVAs styrgrupp. Viktiga frågor för styrgruppen har under hösten varit att ta fram förslag för kommande medlemsavgifter och att arbeta vidare med stämmans påbörjade visions- och strategiarbete. Dessutom har kommunikationsarbetet prioriterats, bl.a. genom besök hos ett urval specialister för att få återkoppling på kommunikationsvägar och informationsbehov. Resultatet finns sammanställt i en rapport som tillsammans med minnesanteckningar finns tillgängliga på styrgruppens wiki  

Pågående DiVA-arbete

Urban rapporterade från förvaltning och utveckling, om ärenden som åtgärdats för medlemmar i DiVA classic och om  nyutvecklingen på Cora. Såväl förvaltning av nuvarande DiVA som nyutveckling pågår parallellt. Utvecklingsstrategin är att stegvis bygga upp funktionalitet i den nya tekniska plattformen (Cora).

Figuren nedan visar den övergripande planeringen för år 2020 där grönmarkerade delar visar sådant som är genomfört och/eller påbörjat. Målet för 2020 är att färdigställa ett webbformulär för registrering av studentuppsatser på Cora. Det kommer då vara möjligt för en student att registrera och ladda upp sin uppsats i ett nytt gränssnitt i DiVA på Cora, medan arbetet med att granska och publicera uppsatsen fortfarande sker via DiVA-classic. Den funktionaliteten kräver att det finns en förbindelse mellan DiVA-classic och DiVA på Cora och att de båda systemen kan meddela sig med varandra via den gemensamma lagringen (Fedora), där poster kan sparas och uppdateras oberoende av vilken plattform som används.

Kommunikationen mellan de två plattformarna är central för att kunna få ett faktiskt användande av DiVA på Cora. Även för Organisations- och Personhanteringen skapar vi dessa förbindelser. I samband med att funktioner i den nya tekniska miljön skapas kommer tidigare behovsbeskrivningar från medlemmar och användargrupper att tas med. Det gäller t.ex. design, funktionalitet och inmatningsstöd i samband med registrering. Liksom resultat av olika typer av användarstudier s.k. UX-arbete för att så långt som möjligt tillgodose olika användargrupper.Gruppdiskussioner: 4 sessioner med olika teman


Vad tar vi med oss?

Grupp: Tekniska frågor

Här fick deltagarna möjlighet att ställa frågor direkt till utvecklarna. Olov McKie presenterade och berättade om tänket bakom DiVA på Cora och vad som kommer att bli möjligt när det gäller integreringar med andra system och automatisering vid inmatning och registrering. Viktigt och efterfrågat är att DiVA på Cora kommer att finnas tillgängligt via API:er.


Grupp: Importverktyg

Denna session gav möjlighet att diskutera och dela med sig av olika sätt att underlätta rutiner kring import från externa databaser i DiVA. Flera medlemmar har tagit fram egna verktyg för att förenkla rutinerna kring import från databaser som t.ex. Web of Science. Erik Åkesson Kågedal och Wolmar Nyberg Åkerström berättade om och visade den lösning som används i Uppsalas DiVA. Målet är att dela den här typen av tjänster mellan medlemmar och på så sätt lära av varandra.

Grupp: Gemensam registreringspolicy

Registreringsfrågor stort som smått är något som genomgående finns behov av att lyfta och diskutera. Syftet med de här gruppdiskussionerna var att börja sondera kring något som vi kan jobba vidare med under våren, dvs. en gemensam registreringspolicy/praxis för DiVA. Med utgångspunkt från Swepubs riktlinjer och medlemmars befintliga lathundar tar vi fram en minsta gemensamma nivå för registrering anpassat till DiVA.

Grupp: DiVA intro

Marie Sörensen och Michael Andersson från DiVA-support svarade på en rad olika frågor om DiVA från de specialister som deltog i denna session. Olika frågor som rörde registrering, genomgång av personposter och hur det fungerar. Här deltog flera representanter myndigheter och det konstaterades att det finns ett behov att bilda en grupp för DiVA-myndigheter för att diskutera de särskilda frågor som rör dessa medlemmar.

Uppföljning från gruppdiskussioner (förvaltning- och konsortieledningen ansvarar):

  • Tekniska frågor: viktigt med fortsatt information och dialog kring nyutvecklingen av DiVA på Cora. Teknik/utvecklarmöte planeras in i vår.
  • Importverktyg och andra tjänster: vi skapar en plats på wikin där specialister kan dela med sig av egna importverktyg alternativt "alerts" för att underlätta registrering/granskning. 
  • Vi tar fram en gemensam granskningspolicy för DiVA-medlemmar. Skicka gärna era egna dokument, styrgruppen utser en arbetsgrupp.
  • Bilda en grupp/nätverk för DiVA-medlemmar som kommer från myndigheter med syfte att dela frågor och erfarenheter.

Vi hade också en diskussion kring de tjänster som finns som stöd för ämnesklassning:

Analys av uppsatser i DiVA - en fallstudie kring öppna data och utfallet av högre utbildning i Sverige

Gunnar Karlsson från KTH och Fredrik Olsson från RISE gav en mycket intressant och inspirerande presentation av en studie där de använt och analyserat data från ett stort antal uppsatser i DiVA. 
http://utbildningsdata.se/wp-content/uploads/2019/07/Utbildningsdata-DiVA-studie.pdf 

Nytt webbdirektiv för ökad digital tillgänglighet

Det nya webbdirektivet innebär att DiVA-portal och även lokala sökingångar kommer att behöva anpassas. Dessutom finns det riktlinjer för de fulltexter/pdf-filer som publiceras i DiVA.

Förvaltning och support bevakar frågan och kommer att informera mer under våren. Anpassningar gällande DiVA ska finnas på plats från 23 september 2020.

Läs mer: https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

Samtliga presentationer finns tillgängliga från DiVA-specialistgruppens wiki: 

Uppsala 2019-12-02--03 

  • No labels