Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vi arbetar med nuvarande plattformen, DiVA-classic, samtidigt som vi arbetar med nyutvecklingen i DiVA på Cora. För Classic har vi Release Notes och för nyutvecklingen i Cora har vi den här sidan.

Sprintavslutning har vi normalt varannan fredag (se DiVA-kalender 2020) och du är så klart välkommen att närvara, på plats eller digitalt. Meddela Daniel via mail (daniel.wadskog@ub.uu.se) om du vill bli inbjuden till dessa möten. Nu under under våren är mötet endast digitalt maa Coronaviruset.

Länk till klient: https://cora.test.diva-portal.org/diva/jsclient/ (DiVA på Cora - testmiljö). Mer information om klienten kommer i anslutning till utveckling av funktionalitet. 

Sidans syfte är att:

  • berätta om de sprintavslutningar som hålls varannan vecka. 
  • dokumentera de ärenden som vi gör för DiVA på Cora 

2020-10-23

Ännu en sprint är avslutad! Nedan följer sprintens huvudteman.

Huvudfokus för sprinten var att de med swamid-inloggning skulle kunna logga in i DiVA på Cora (test). Roligt nog fick vi det på plats precis i tid till sprintavslutningen. Den långa inloggningslistan (se bild till höger) behöver lite jobb men funktionen är där!

Om du är registrerad som domänadmin i DiVA-classic (test) kan du nu logga in i DiVA på Cora (test). Webbadress är https://cora.test.diva-portal.org/diva/jsclient/. Inom kort kommer vi arbeta med att de som använder UUB:s ldap för inloggning (raa, polar, naturvardsverket, norden, nationalmuseum, fmv, nordiskamuseet, riksarkivet, swedgeo, trafikverket, havochvatten) också ska kunna logga in i test. 

Det är bra att känna till att om ni nu gör en uppdatering av organisation i DiVA på Cora (test) så får det genomslag i DiVA-classic (test).

I dagsläget får ni ingen användarundervisning till klienten men logga gärna in och testa och hör av er till supporten om det är något ni funderar över. De av er som är intresserade kommer att få möjlighet att komma med kommentarer och förslag senare.

Parallellt med utvecklingen av funktioner och kopplingar till DiVA-classic  kommer vi att skapa användarundersökningar för olika användargrupper där domänadmins (DiVA-specialister) är en given användargrupp. 

Sprinten innhöll också användartester, som vi genomförde via Zoom.

3 st DiVA-specialister har testat in- och utloggning, sökt upp en organisationspost hos den egna organisationen. I samband med övningen så kommenterades både registreringsformulär och visning/presentation för organisationsposten. I övningen ingick också att organisationens webbadress skulle uppdateras. Specialisterna klarade dessa övningar galant. (smile) 

Förhoppningsvis kan en lite mer omfattande redovisning av testerna göras efter nästa sprint. Då har vi också prioriterat vad vi ska arbeta vidare med  i närtid.

Redan efter dessa tre användartester har vi fått mycket nyttig information om användarbeteenden och vad vi behöver förbättra och förtydliga. 

Det är en mängd olika rättighetskontroller som vi behöver skruva vidare på. Olika information och möjligheter till redigering av en organisationspost ska variera beroende av vilka rättigheter du har.

I bilden till höger ser du hur en domänadmin (DiVA-specialist) från Uppsala UB ser en organisationspost från den egna organisationen. Till vänster finns registreringsformulär och till höger finns presentationen av organisationsposten. Informationen om organisationen (höger) får man även utan att vara inloggad.

2020-10-09

I fredags var det sprintavslutning igen. Två veckor går fort (smile). Här kommer en komprimerad redovisning av vad vi färdigställde under sprinten:

Bollarna är i rullning!

Vid flera tillfällen har bilden till höger visats för att åskådliggöra i vilken ordning som vi utvecklar funktionalitet för DiVA på Cora.  Bilden visar också hur vi prioriterar funktionalitet för DiVA på den nya plattformen, i vilken ordning bollarna ska rulla genom tratten.

Organisations- och inloggningsbollen är påväg igenom. Inte helt och fullt men så att vi kan börja använda den första lilla delen av DiVA på Cora.

Vi arbetar med att få de som loggar in med swamid att kunna få tillgång till sin domäns organisationsposter och göra ändringar i dessa poster som sedan ska slå igenom i DiVA-classic. Utöver det så får domänadmin (DiVA-specialisten) rätt att läsa alla organisationsposter i DiVA. 

Under den här sprinten har vi färdigställt att inloggning och utloggning med hjälp av swamid fungerar. Nästa steg var att se till att domänadmin bara ska få uppdatera organisationer på den egna domänen samt att systemadmin ska kunna uppdatera organisation, oavsett vilken domän organisationen är knuten till.

I den första bilden från klienten till höger ser vi vad en icke inloggad användare ser idag. Det är en läsrättighet och något registreringsformulär visas inte. Bilden nedanför visar rollen systemadmin och hur klienten nu tillämpar de villkor för läs och ändra som vi kopplat till rollen. 


Som tidigare skapar vi i anslutning till utvecklingen också tester som försäkrar oss om att funktionalitet fungerar som förväntat. Det är särskilt viktigt när det kommer till vad olika roller ska få göra med data.2020-09-25

Nu när sommarsprintar och höstens första sprintar är avslutade kommer här en kort sammanfattning om vad vi gjort. Under den lite lugnare sommarperioden har vi passat på att genomföra nödvändiga programvaruuppdateringar och annat maskinparksarbete. Ett nödvändigt arbete som passar bra att fixa när semestrar reducerar arbetsstyrkan. Vi har också arbetat med uppföljningar kopplade till metadataarbetet.

Några ytterligare metadatafält kopplade till publikationstyperna har skapats och vi har utökat sökmöjligheterna för flera av de listor som vi har i DiVA. I den här genomgången har det varit listor som t ex utbildningsprogram, forskningsfinansiär, tidskrift och nationell ämneskategori. Bilden nedan visar att dessa list-sök också finns representerade i vårt testverktyg. I testverktyget får vi bekräftat att sök kan göras på  t ex namn, kod och som i fallet med nationell ämneskategori söks med autocomplete i registreringsformuläret. En mer utförlig beskrivning av hur vi använder testverktyget FitNesse i vår utveckling finns att läsa i tidigare inlägg men som syns i bilden finns nu olika "actions" (create, delete mm) listade.

Nu i början av hösten har vi tagit oss an inloggning med SWAMID och inledde med en workshop där vi diskuterade utvecklingsfokus för den nära framtiden. Bilden nedan är från det mötet. Här ser ni alltså fokus för tidig höst. 

Hälsningar Urban och utvecklarteamet

2020-06-30

I den sista sprinten (nr 40) innan sommaruppehållet så blev vi i stort sett färdiga med läs- och skrivrättigheter på klientsidan för del av post. Vårens omfattande arbete för att växelvis kunna sätta upp begränsningar och/eller tilldela rättigheter för delar av poster gör att vi får användbara verktyg att hantera olika scenarier för olika användarkategorier i relation till de olika posttyperna. 

Nu finns stöd i klienten som gör att om man saknar läsrättighet till en del av en post så skall den behandlas på samma sätt som om den inte fanns i presentationen. Dvs inte synas alls för användaren, eftersom den inte kommer att innehålla något data. När man inte har läsrättighet har man heller inte rättighet att fylla i data. Det här gäller nu också i de fall vi använder inlänkade presentationer i en post. 

Om en användare har läsrättighet men inte rätt att ändra data till en del av en post skall den delen skrivas ut som vanligt, men inmatningsfälten skall låsas (disabled=true). Bilden nedan med två gråade fält visar just kombinationen av läsrättighet och skrivbegränsning. Läsrättighet innebär också att man kan få ut informationen i json-formatet.

Vidare har fältet Domain (t ex: ltu, su, ri osv)  nu en "write record part-begränsning" så att det inte går att ändra värdet efter att posten är skapad.


Nästa sprint börjar i slutet av september så team CAD önskar en trevlig sommar 

2020-06-16

I fredags avslutades sprint 39. Vi har nu påbörjat arbetet med läsrättigheter för klienten i relation till "del av post" (se tidigare inlägg för vad som avses med del av post). För att organisationsposten och tillhörande metadata ska kunna användas av rollen domänAdmin i DiVA på Cora har vi också påbörjat att regelsätta rollen domänAdmin. I det arbetet kommer vi att efterhand att tillämpa de nya möjligheterna att tilldela domänAdmin-rollen begränsningar/rättigheter utifrån de villkor som specificeras för rollen och posttypen organisation. De begränsade delarna av organisation för domänAdmin innebär alltså att viss metadata ska kunna läsas av domänadmin, men inte kunna skrivas över. När vi har beskrivit för klienten hur del av post ska hanteras fullt ut (delar av läs- samt skrivrättigheter återstår) kommer det att att bli lättare att visa i klienten vad effekten blir och hur det fungerar.

2020-06-01

Vid fredagens sprintavslut kunde vi redovisa det första färdiga ärendet för klientens hantering av rättigheter och begränsningar när dessa skiljer sig åt inom ramen för en och samma post. Vi har behövt ange nya instruktioner för klientens valideringsförfarande:

När en användare saknar läsrättighet för en del av en post och denna del är obligatorisk validerade klienten tidigare att allt data är ifyllt som det ska i enlighet med metadata, innan det skickas till servern. Men i de här fallen måste klienten nu acceptera att data saknas för de obligatoriska bitarna och skicka datat ändå. I klartext handlade det om att uppdatera valideringen så att om en användare saknar läsrättighet för en record part, så valideras inte den delen.

2020-05-19

Vi har nu skapat förutsättningar och det ramverk som gör det möjligt att begränsa vilka användare som får skriva delar av en post vid create/skapa (serversidan). Det gör vi genom att utnyttja förhållandet mellan begränsningar och rättigheter. Genom att växelvis sätta upp begränsningar och/eller tilldela rättigheter på serversidan får vi kraftfulla verktyg för att hantera olika scenarier för olika användarkategorier kopplat till de olika posttyper som vi skapar i DiVA på Cora.

Begränsningarna delas in i skriv- och läsbegränsningar. En läsbegränsning förhindrar data från att lämna servern medan en skrivbegränsning förhindrar data att uppdateras på servern. En läsbegränsning signalerar samtidigt en skrivbegränsning på den delen av en post eftersom en användare inte kan ändra data som den inte kan läsa.

Rättigheter tilldelas genom regler som sedan kan delas ut till olika användare via roller. Även rättigheterna är av typen läs och skriv.  En läsrättighet kan ge användaren rätt att läsa den del av posten som har skrivbegränsningar kopplad till sig. Om användaren också har skrivrättigheter för den här delen av posten betyder det att hen har rätt att uppdatera även den del av posten som har skrivbegränsningar kopplad till sig. En skrivrättighet för den del av post som avses indikerar också att man har läsrättigheter för den.

Med den ovan beskrivna funktionaliteten kan vi nu alltså fördela rättigheter och begränsningar till olika användare inte bara på postnivå utan också för en del av en post. Som exempel på ett möjligt kommande användningsområde kan vi ta personposten. En del av informationen i personposten bör forskaren/författaren kunna skriva och uppdatera själv. Det gäller fält som t ex "Biografi" och "Länk till extern profilsida". Sedan finns fält kopplat till identifikatorer som vi inte önskar kunna ändras av forskaren. Dessa fält ska dock kunna läsas av forskaren.

Vårens sprintar har i huvudsak handlat om utveckling för att få servern att hantera detta och nu är vi i mål med det arbetet (smile). Nu går vi vidare med utveckling för att även klienten ska kunna hantera villkoren för del av post.


2020-05-05

Igår var det sprintavslutning. Även denna gång lockade mötet några DiVA-specialister som var intresserade av att se vad utvecklargruppen arbetar med just nu. Under perioden så har vi haft en DiVA-Classic release (läs mer om det i Release Notes). För DiVA på Cora är det fortsatt fokus på rättighetshanteringen kring posttyper och särskilt organisationsposterna. Hittills har det handlat om utveckling runt serverhanteringen men vi har börjat arbeta med klientsidan av rättighetshanteringen nu. Det innebär att vi snart kommer att kunna visa effekterna av utvecklingen på ett mer påtagligt sätt. De utökade rättigheter man har som tex SysAdmin-användare för olika poster kommer att följa med ut i JSON-formatet. Nedan ett exempel för metadata kopplat till organisationsposten. "showInPortal" hänvisar till om organisationsposten ska vara synlig eller ej.

"permissions": {
        "read": [
          "showInPortal", 
          ],
        "write": [
          "showInPortal",

Parallellt med rättighetshanteringen sker arbete med metadata och där finns nu stöd för att webbläsarens förinställda språk följer det som anges för fält som Namn och Alternativt namn (CORA-1165). En "svensk" webbläsare visar titeln på svenska medan för övriga visas titeln på engelska. Det är så det fungerar för DiVA idag.  

2020-04-20

I fredags hade vi för första gången en digital sprintavslutning efter att inbjudan gått ut till specialistlistan. Några DiVA-specialister hittade till mötet. Jätteroligt!


Vi fortsätter utveckla stöd på serversidan för hantering av poster utifrån olika rättighetsprinciper. En posts olika metadata/fält ska kunna läsas, uppdateras men alla användarkategorier ska inte kunna göra allt. Därför bygger vi en möjlighet för att ställa in det beroende av användare. Både en generisk konfiguration och sedan mer specifikt för de tillämpningar som ska göras för DiVA. De här begränsningskontrollerna ska göras och tillämpas även i samband med listning av poster. Om man inte har rätt att läsa delar av en post ska data filtreras bort från posten när den presenternas i en lista. Nästa steg i utvecklingen handlade om att skapa samma möjlighet i samband med sök. För även när man söker efter poster ska varje post i resultatet bara innehålla det data som användaren har rätt att läsa.

Vi fortsätter att skapa FitNesse-tester i samband med att vi utvecklar DiVA på Cora. Testerna för Organisation hittar ni här: https://cora.epc.ub.uu.se/diva/fitnesse/TheDiVATests.DivaTests.Organisation. Under rubriken PartOfRecord återfinns de tester som motsvarar de funktionalitetsbehov som beskrivs ovan. 

2020-04-06

Sprint 34 stängdes i fredags. Vi arbetar nu i huvudsak på distans och kommunicerar med varandra med olika webbverktyg. Hittills har det gått bra (smile). Vi hoppas snart kunna bjuda in er DiVA-specialister till sprintavslutningar via Zoom. Då kan ni som önskar få lite mer inblick i det vardagliga utvecklingsarbetet. Mer information om detta kommer. 

Det övergripande målet för de kommande månaderna är att vi ska kunna lansera funktionalitet för organisation och organisationshantering via DiVA på Cora. Den här sprinten och de tidigare två har i huvudsak handlat om att på olika sätt hantera olika rättigheter och begränsningar till organisationsposten. Vissa fält ska vissa användarroller bara få läsa, inte ändra. Vi utvecklar generella principer och regler för detta som kommer att kunna tillämpas även på andra posttyper. 

Nedan är sprintens två huvudärenden. 

CORA-1143 - Det skall gå att begränsa vilka användare som får skriva delar av en post (serversidan) DONE

CORA-1144 - (Fitnesse) Test för att verifiera skrivrättigheter för del av post DONE

Båda ärendena får bli representerade genom Cora-1144 som är testen av Cora-1143. Tester är en viktig del av utvecklingen. Det är genom dessa som vi kan få bekräftat att önskad funktionalitet är utvecklad och att den inte påverkar befintliga funktioner. Därför är ett test skapat som ska beskriver villkoren för uppdatering av organisationsposten och de underliggande fälten. Om man som användare inte har rätt att läsa en del av organisationsposten ska den informationen inte heller lämnas ut från servern. Test med beskrivning är tillgängligt via länken nedan: 

Test: Uppdatering av del av Organisation

FitNesse-tester är framförallt ett verktyg för utvecklargruppen och men det går att köra testet, för de som är intresserade. Om ni klickar på den gulmarkerade länken "Test" körs det tester som beskrivs på sidan. 

De tekniska testresultaten är inte lätta att förstå om man inte jobbar med systemet men med de testbeskrivningar som bifogas testernas olika delar går det att se vilka villkor som formulerats för testet. Här nedan ser vi hur den fiktiva rollen fitnesseUser frågar efter information om organisation med id 2050 och följande fält ska inte visas för den användaren: {"children":[{"name":"rootOrganisation"},{"name":"showInDefence"},{"name":"topLevel"},{"name":"showInPortal"}]}. I kolumnen testCheckContain ser vi när testet är kört att t ex att rootOrganisation inte är med i datat från servern.


2020-03-23

I fredags var det sprintavslutning. Vi arbetar framförallt vidare med att skapa generella principer för hur enskilda poster och delar av poster ska hanteras av server och klient. Ett spännande och omfattande arbete som vi kommer att kunna visa konkreta resultat av under våren. Vi skiljer på server- och klientsidan och har börjat med att utveckla serversidan för den här funktionaliteten. Det går nu att begränsa vilka användare som får läsa delar av en post (serversidan) CORA-1086.  Om man inte har läsrättigheter på en viss del av posten ska inte servern skicka med den informationen. Vi skapade också ett FitNesse-test för att kontrollera att läsrättigheterna blir verifierade. Det är först när vi har implementerat detta för klientsidan som vi kan visa mer konkreta användningsfall.

2020-03-11

I fredags var det sprintavslutning igen. Vi hade besök av Malin Essén från KTH. Det är roligt att kunna visa upp vad vi arbetar med.  

Som ni kanske kommer ihåg sedan förra sprinten så arbetar vi med Organisation. När vi är färdiga med utvecklingen av Organisation så kommer vi att börja jobba med inloggning så att motsvarande domänAdmins i Classic ska kunna logga in i DiVA på Cora (Test). Redan nu kan ni via klienten se och söka organisationsinformation. Via länken https://cora.test.diva-portal.org/diva/jsclient/ så når ni klienten. Här har vi skapat förbindelsen mellan DiVA Classic (Test) och DiVA på Cora (Test). Det betyder att ni i era Classic-test-miljöer kan göra ändringar i organisation och att det slår igenom i DiVA på Cora (Test). Den andra vägen (Cora > Classic) blir möjlig när ni kan logga in i DiVA på Cora.

I den här sprinten har vi som sagt fortsatt med organisation kopplat till rättigheter. Det finns inom posttypen organisation behov att fördela rättigheter till olika användarkategorier. Att göra de på post- eller recordType-nivå är en sak men nu vill vi att rättigheter ska kunna fördelas inom en posttyp. Vi vill ju att motsvarande dagens domänAdmins ska kunna redigera den egna organisationens enheter, centrumbildningar och annat men vi önskar inte att samma person har möjlighet att ändra andra organisationers enheter (men ska ändå få läsa dessa). Den här principen kommer att kunna tillämpas även för andra delar i DiVA på Cora. Vi vill t ex inte att forskare ska kunna ändra lokala id:n i personposten men de ska kunna läsa dem.

Nedan kommer några bilder på vad vi utvecklat under sprinten. Ett tips är att öppna klienten och testa de funktioner och presentationer som redovisas nedan

I bilden nedan ser ni en del av menydelen som klienten visar. Klicka på publicOrganisationSearch så kommer ni till sökformuläret för organisationer.

En sökning på alla organisationer ("**" i namnfältet) ger 4686 träffar. Alla DiVA-medlemmars organisationer från respektive test-DiVA är representerade i listan.

Som ni ser finns olika avgränsningsmöjligheter som organisationstyp mm.


Tidigare kunde vi inte visa inlänkade organisationer på listan av organisationer för sök eller på postsidan. Bilderna nedan visar att vi åtgärdat det.Förutom överordnad organisation visar bilden nedan att postsidan för organisation även visar tidigare namn. Lägg märke till att de inlänkade organisationerna är klickbara.


2020-02-26

Arbetet med att få funktionalitet för Organisation i DiVA på Cora fortsätter

Utvecklargruppen har fortsatt att diskutera datamodellen för Organisation som det fungerar i Classic-miljön och hur det ska fungera i DiVA på Cora. Eftersom organisation är en viktig del av metadata för de bibliografiska posterna är det också viktigt att vi får med oss nödvändig funktionalitet till Cora. Vi har tillsammans identifierat hur organisation tillämpas i classic och behövt kontrollera att alla tabeller i databasen ändras vid uppdatering från/till Diva på Cora. En närliggande och viktig del i Classic är Domän. När vi pratar om domän i Diva är det förbehållet diva-medlemmar men kan inte ses som synonymt med organisation. Vi skapar därför Domän som en särskild resurstyp som länkas till Organisation.

Vi har noterat behovet av att kunna ändra texter på knappar i registreringsformuläret. Särskilt tydligt blir det i samband med fält som är upprepningsbara. Om man till exempel vill visa att det är möjligt att lägga till ytterligare författare till publikationen så kan man som knapptext nu ange "Lägg till författare" . Texten genereras normalt av det som är angivet i metadata (från metadataElement). Bilden nedan visar skillnaden där knapptexten "Lägg till överordnad organisation" tillämpar den nya funktionaliteten medan knapptexten nedan har automatgenererats. 

Klientens menydel har också fått lite putsning för hur organisation och domän visas (se bild nedan). Tidigare visades bara postens id men för organisation visas nu namn.  Eftersom domän och organisation har lite olika betydelser skapade vi också domän som en auktoritetspost. Även det visas i menyn.

2020-01-27

I fredags hade vi sprintavslutning med tillhörande demo. Lite av en milstolpe nåddes när vi satte upp en produktionsserver gör DiVA på Cora. Det betyder att vi nu har en miljö där vi kan visa (och inom kort ändra/skapa) faktisk DiVA-data som det ser ut i era produktionsmiljöer i DiVA-classic. Först ut för denna visning är organisationsposterna. I samband med nästa utvecklingsrapport kommer vi visa detta mer i detalj. Just nu får ni hålla till godo med några skärmdumpar (smile) Vi ska i kommande sprint (2 veckor) jobba vidare med bland annat presentationen av organisationsposterna.

Sammantaget är det över 4000 st organisationsposter i DiVA. Därför var den första åtgärden att kunna avgränsa sökningen på domän. Bilden nedan visar några av Gävles organisationer (både aktiva och upphörda).

 Bilden nedan visar en enskild organisationspost. 

 

2019-12-20

Nu har vi haft det sista sprintdemot för året. En fin avslutning på året är att vi skapat den första fungerande kopplingen mellan DiVA-Classic och DiVA på Cora (testmiljöerna). Nedan följer kortare och översiktliga beskrivningar om arbetet under senare tid.

Vi har arbetat vidare med utformningen av ett förenklat registreringsformulär för studenterna. Eftersom vi upptäckt att studenter vid registrering kan ha problem att fylla i fälten korrekt har vi den i den här omgången skapat nya texter kring fälten.  Texter som är tänkta att vara lätta att förstå. Vi får se om vi lyckats när vi åter testar formuläret på studenterna efter nyår. 

De textändringar vi gjort är:

-ändrat ordningen på för- och efternamn (författare, handledare och examinator) (se bilden nedan)

- ändrat texten för organisation för handledare och examinator (sök och lägg till)
- ändrat text för antal sidor till "antal numrerade sidor"
- tagit bort presentation för konstnärlig grund
- ändrat texten för externt samarbete 
- ändrat text för annan organisation till "annat lärosäte"

Utvecklingsstrategin bygger på att vi ska flytta över funktionalitet till DiVA på Cora och fortfarande ha DiVA-Classic i drift. För att det ska kunna genomföras behöver vi skapa stöd för konverteringar till och från lagringen i Fedora. I den här sprinten har vi arbetat med att bygga ett stöd för det. 


En första fungerande förbindelse mellan DiVA-Classic och DiVA på Cora är nu på plats i testmiljöerna. Ändrar man namn på organisation i DiVA så Cora så får det genomslag i DiVA-Classic. Det är ett litet men viktigt steg på vägen (smile) 

Vi har fortsatt att arbeta med tester med hjälp av verktyget FitNesse. Testerna har utökats till publikationstypen artikel och vi har lagt till en test för Delete när det gäller studentuppsatser.

Avslutningsvis önskar vi alla en God jul och ett Gott nytt år med en bild som visar utvecklargänget i färd med att smycka pepparkakor (med varierande framgång) 
2019-10-21


Teamet arbetar vidare enligt förvaltningsplan och har nu under senaste veckorna har utvecklarna introducerat ett verktyg som heter FitNesse (http://fitnesse.org/). Systemutvecklarna har använt verktyget länge men nu har det alltså introducerats till övriga i gruppen. Verktyget hjälper oss att skapa så kallade acceptanstester för DiVA på Cora. Man kan säga att om vi önskar en ny funktion ska den först/också  beskrivas som ett test. Går testet igenom, med de villkor som man satt upp för testet, så kommer befintlig funktionalitet inte påverkas av den nya, är tanken. Som ett första led i arbetet skapar vi acceptanstester för resurstypen Organisation och publikationstypen Studentuppsats.

Det här är en betydande förändring i förhållande till hur vi arbetat med tester i DiVA-classic. Med det här verktyget blir kvaliteten på testerna bättre och systemet blir stabilare. Testerna kan ge oss återkoppling tidigt i utvecklingen och det vi märkte direkt är att det bidrar till ett samtalsforum mellan förvaltning/support och systemutvecklare. Vi blir tvungna att definiera funktioner och se till att de inte äventyrar befintlig funktionalitet. Varje nytt test som går igenom (blir grönt) bidrar till att systemet blir bättre och verktygsmakarna själva menar att man på så sätt förädlar systemet löpande. Vill ni läsa mer om verktyget och idéerna runt metodiken kan ni läsa vidare här: http://fitnesse.org/FitNesse.UserGuide.AcceptanceTests

Ux - studentformulär

På specialistmöten har vi ux-at kring studentformulär. Det arbetet har vi fortsatt så att vi nu har en miljö där vi kan skapa så kallade prototyper i klienten. Prototyper på inmatningsformulär gör att vi kan testa olika utseenden och funktioner på våra olika användargrupper. Studentformuläret och gränssnittet är under utveckling men är ett första steg för att se vad vi kan göra för att skapa ett formulär som är både lätt att förstå och visuellt tilltalande.

Under senaste sprinten fick två studenter prova att fylla i ett väldigt avskalat formulär (se bild till höger). Utifrån deras upplevelse går vi nu vidare och gör ändringar baserade på studenternas erfarenheter. Arbetet kommer att beskrivas lite mer ingående när vi ses på DiVA-mötet.


Hälsar

Utvecklarteamet genom UrbanDiVA på Cora (listar avslutade ärenden)

CORA-1195 - Getting issue details... STATUS

CORA-1143 - Getting issue details... STATUS

CORA-1086 - Getting issue details... STATUS

CORA-1065 - Getting issue details... STATUS

CORA-1083 - Getting issue details... STATUS

CORA-1084 - Getting issue details... STATUS

CORA-1085 - Getting issue details... STATUS

CORA-1087 - Getting issue details... STATUS

CORA-1089 - Getting issue details... STATUS

CORA-1028 - Getting issue details... STATUS

CORA-1048 - Getting issue details... STATUS

CORA-1054 - Getting issue details... STATUS

CORA-1071 - Getting issue details... STATUS

CORA-1073 - Getting issue details... STATUS

CORA-1076 - Getting issue details... STATUS

CORA-1072 - Getting issue details... STATUS

CORA-1077 - Getting issue details... STATUS

CORA-1064 - Getting issue details... STATUS

CORA-1060 - Getting issue details... STATUS

CORA-1057 - Getting issue details... STATUS

CORA-1056 - Getting issue details... STATUS

CORA-1055 - Getting issue details... STATUS

CORA-1050 - Getting issue details... STATUS

CORA-1049 - Getting issue details... STATUS

CORA-1002 - Getting issue details... STATUS

CORA-1034 - Getting issue details... STATUS

CORA-1039 - Getting issue details... STATUS

CORA-1030 - Getting issue details... STATUS

CORA-996 - Getting issue details... STATUS

CORA-1017 - Getting issue details... STATUS

CORA-1019 - Getting issue details... STATUS

CORA-1029 - Getting issue details... STATUS

CORA-1018 - Getting issue details... STATUS

CORA-1017 - Getting issue details... STATUS

CORA-1012 - Getting issue details... STATUS

CORA-1016 - Getting issue details... STATUS

CORA-988 - Getting issue details... STATUS


CORA-1001 - Getting issue details... STATUS
CORA-1004 - Getting issue details... STATUS


CORA-1005 - Getting issue details... STATUS


CORA-1006 - Getting issue details... STATUS

CORA-1007 - Getting issue details... STATUS

CORA-1008 - Getting issue details... STATUS

CORA-1010 - Getting issue details... STATUS

CORA-939 - Getting issue details... STATUS

CORA-940 - Getting issue details... STATUS

CORA-941 - Getting issue details... STATUS

CORA-942 - Getting issue details... STATUS

CORA-943 - Getting issue details... STATUS

CORA-944 - Getting issue details... STATUS

CORA-946 - Getting issue details... STATUS

CORA-947 - Getting issue details... STATUS

CORA-948 - Getting issue details... STATUS

CORA-951 - Getting issue details... STATUS

CORA-953 - Getting issue details... STATUS

CORA-907 - Getting issue details... STATUS

CORA-921 - Getting issue details... STATUS

CORA-889 - Getting issue details... STATUS

CORA-890 - Getting issue details... STATUS

CORA-891 - Getting issue details... STATUS

CORA-904 - Getting issue details... STATUS

CORA-907 - Getting issue details... STATUS

CORA-868 - Getting issue details... STATUS

CORA-883 - Getting issue details... STATUS

CORA-884 - Getting issue details... STATUS

CORA-886 - Getting issue details... STATUS

CORA-887 - Getting issue details... STATUS

CORA-864 - Getting issue details... STATUS

CORA-869 - Getting issue details... STATUS

CORA-753 - Getting issue details... STATUS

CORA-796 - Getting issue details... STATUS

CORA-848 - Getting issue details... STATUS

CORA-849 - Getting issue details... STATUS

CORA-852 - Getting issue details... STATUS

CORA-854 - Getting issue details... STATUS

CORA-696 - Getting issue details... STATUS

CORA-862 - Getting issue details... STATUS


Gjorda ärenden

Ärenden i tabellen har skapats i DiVA-classic och åtgärdas iom DiVA på Cora

Länk och benämningBeskrivning

DIVA-2274 - Getting issue details... STATUS

Förändringen är införd i DiVA på Cora

DIVA-2275 - Getting issue details... STATUS

Förändringen är införd i DiVA på Cora

DIVA-2276 - Getting issue details... STATUS

Förändringen är införd i DiVA på Cora

DIVA-2366 - Getting issue details... STATUS


DIVA-3215 - Getting issue details... STATUS

Önskemål som är implementerat i DiVA på Cora

DIVA-3424 - Getting issue details... STATUS

Önskemål som är implementerat i DiVA på Cora

DIVA-3423 - Getting issue details... STATUS


DIVA-2277 - Getting issue details... STATUS


Innehåll:

  • No labels