Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Länka till ett sökresultat i DiVA - OBS nytt sätt i nya sökgränssnittet!

Sökningen görs via något av sökformulären i DiVAs nya sökgränssnitt: 

 1. Gör önskad sökning t.ex. via "Avancerad sökning - Forskningspublikationer" och alla publikationer från en institution.
 2. Ändra sorteringen till "Nyast först" (förvalt är alfabetisk sortering på författare)
 3. Klicka på "Länk till träfflista" så visas en permanent länk till sökresultatet (se bild).  

 

 


Länka till ett sökresultat i DiVA - gamla sökgränssnittet

Här bygger du en länk till ett sökresultat i DiVA. Med hjälp av olika parametrar styr du vilka publikationer som visas i sökresultatet. Nedan beskrivs hur länken byggs upp och vilka parametrar som kan användas.

Exempel
http://umu.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=all&freetext=diabetes
 - 
alla publikationer från Umeå universitet som innehåller ordet diabetes i titel, abstract eller någon annan del av posten
http://uu.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=postgraduate&organisation=Acceleratormasspektrometrigruppen - alla forskningspublikationer från Acceleratormasspektrometrigruppen vid Uppsala universitet
http://lnu.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=undergraduate&author="anna andersson" - alla studentuppsatser från Linnéuniversitetet där någon av författarna heter Anna Andersson

Fler exempel 

Så bygger du upp länken

Adressen börjar alltid med http://[domän].diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype= . Byt ut [domän] mot lärosätets förkortning.

Efter searchtype= ska du skriva ett av följande alternativ, beroende på vilken typ av sökning du vill göra:

 • all - motsvarar "enkel sökning"  

 • postgraduate - motsvarar "Avancerad sökning - forskningspublikationer"
 • undergraduate - motsvarar "Avancerad sökning - studentuppsatser"

Sedan lägger du till önskade parametrar och värden med &

Kort om parametrar 

En parameter är ett urvalskriterium som används för att välja ut vilka publikationer man ska få fram: http://diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=all&freetext=Svensson

Ovanstående sökning har parametrarna searchtype med värdet "all" och freetext med värdet "Svensson". Denna sökning ger resultat om ordet "Svensson" återfinns bland författarnas namn eller som en del i titeln, eller kanske i något annat fält (ingen sökning sker i själva innehållet i publikationen).

Vill du specificera att du bara är ute efter böcker där "Svensson" återfinns bland författarnamnen använder du istället parametern author: http://diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=all&author=Svensson

Parametrar som kan användas i länken

Parametrar som kan användas med alla tre typer av sökningar

freetext  Fritextsökning
title  Publikationens titel (inkl. undertitel) 
author  Författare
supervisor  Handledare
person  Inkluderar author, editor, examiner och supervisor och kan därför inte kombineras med någon av dessa parametrar
personId  Personens användar-id vid lärosätet
organisation * Organisation (ange helst DiVA-id istället för utskrivet namn, se nedan)
pred  Anger om tidigare namn på organisationen och dennas underenheter ska inkluderas i sökningen.
(warning) För att tidigare namn ska inkluderas i sökningen måste du ange organisationens DiVA-id istället för att skriva ut namnet i klartext.

 • true  Tidigare namn ska inkluderas (default, dvs. behöver i praktiken inte anges)
 • false  Tidigare namn ska inte inkluderas

researchGroup  Forskningsgrupp
series * Serie (ange helst DiVA-id istället för utskrivet namn, se nedan)
subject * Ämne (inkluderar Nationell ämneskategori, Forskningsämne, NORA-kategori, Uppsök-kategori, Ämne/kurs, Utbildningsprogram(ange helst DiVA-id istället för utskrivet namn, se nedan)
project  Projekt
localid Lokalt id 
from  Publiceringsår (måste kombineras med until) 
until  Publiceringsår (måste kombineras med from) 
artisticWork  Konstnärligt arbete

 • true  Konstnärligt arbete
 • false  Inget konstnärligt arbete

fulltext  Fritt tillgänglig fulltext

 • true  Fritt tillgänglig fulltext finns
 • false  Ingen fritt tillgänglig fulltext

sort  Sortering

 • year asc  Publiceringsår, äldst först
 • year desc  Publiceringsår, nyast först
 • dateDefended asc  Disputationsdatum, äldst först
 • dateDefended desc  Disputationsdatum, nyast först
 • datePublished asc  Tillgänglig i DiVA (datum), äldst först
 • datePublished desc  Tillgänglig i DiVA (datum), nyast först
 • author_sort asc  Författare, A-Ö
 • author_sort desc  Författare, Ö-A
 • title_sort asc  Titel, A-Ö
 • title_sort desc  Titel, Ö-A

rows  Antal rader (dvs. publikationer) som visas per sida, max 250

Endast med postgraduate (forskningspublikationer)

editor  Redaktör
isbn  ISBN
issn  ISSN 
journal  Tidskrift
publicationtype  Publikationstyp

 • article  Artikel i tidskrift
 • review  Artikel, forskningöversikt
 • bookReview  Artikel, recension
 • book  Bok
 • doctoralThesis  Doktorsavhandling, både monografi- och sammanläggsningsavhandlingar  
 • monographDoctoralThesis  Monografiavhandling
 • comprehensiveDoctoralThesis  Sammanläggningsavhandling
 • chapter  Kapitel i bok, del av antologi
 • conferencePaper  Konferensbidrag
 • conferenceProceedings  Proceedings (redaktörskap)
 • licentiateThesis  Licentiatavhandling, både monografi- och sammanläggsningsavhandlingar   
 • monographLicentiateThesis  Monografiavhandling
 • comprehensiveLicentiateThesis  Sammanläggningsavhandling
 • manuscript  Manuskript (preprint)
 • patent  Patent
 • report  Rapport
 • collection  Samlingsverk (redaktörskap)
 • other  Övrigt
Endast med undergraduate (studentuppsatser)

examiner  Examinator
isrn  ISRN
externalCooperation  Externt samarbete 

 • true  Externt samarbete
 • false  Inget externt samarbete

Använd DiVA-id istället för namn

Med vissa parametrar kan du använda det DiVA-interna id istället för att skriva ut namnet, t ex organisation=5353. Dessa parametrar är markerade med * (asterisk) i listan ovan. Skriv ut OrganisationId:5353 för att sökningen skall fungera.

DiVA-id får du fram genom att gå till avancerad sökning, högerklicka någonstans på sidan och välja Visa källkod. Sök efter organisationen/motsv. i textfilen som du får upp. Id visas längst till vänster på samma rad, t ex <option value="9912">.

Om du är domänadmin i DiVA kan du också gå till Administrera-spåret och välja aktuell lista för att få fram DiVA-id.

Vidga eller begränsa sökresultatet

Förutom genom att lägga till eller ta bort parametrar kan du även använda AND/OR/NOT, wildcards och frassökning i utsökningslänken.

AND eller + innebär att alla sökord måste finnas
OR innebär att något av sökorden måste finnas
NOT eller - innebär att ett sökord inte får finnas

Wildcards

* ersätter inget, ett eller flera valfria tecken:
      author=Sund* ger träff på alla författare vars för- och efternamn som börjar på Sund, som t ex Sund, Sundelin, Sundgren
      author=Sund*ist ger träff på alla författare vars för- eller efternamn börjar på Sund och slutar på ist, t ex Sundqvist, Sundquist och Sundkvist, och skulle också kunna snappa upp det lite mer ovanliga Sundmopedist

? ersätter inget eller ett tecken:
      author=Sund??ist ger träff på Sundkvist, Sundqvist och Sundquist, men inte på Sundmopedist

Man kan dock inte ha wildcards i början av ord: person=*undkvist (för att få fram både Lundkvist och Sundkvist)

Frassökning

Använd citationstecken för att söka på flera ord i den följd du har skrivit dem: 
      author="Anna Andersson" ger träff på alla publikationer där någon av författarna heter Anna Andersson
      author=Anna Andersson ger träff på alla publikationer där någon av författarna heter Anna och någon heter Andersson 

Fler exempel

http://uu.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=postgraduate&organisation=1431&sort=year desc - alla forskningspublikationer från en viss organisation (tidigare namn inkluderade per default), sorterade fallande efter utgivningsår

http://uu.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=postgraduate&organisation=7651&pred=false&sort=year desc&rows=100 - alla forskningspublikationer från en viss organisation, exklusive organisationens tidigare namn (pred=true ger även tidigare organisationer), sorterade fallande efter publiceringsår, visar 100 träffar per sida

http://uu.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=all&personId=helenads - alla publikationer av en viss person

http://his.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=postgraduate&personId=(kals OR olom)&from=2005&until=2012 -  alla forskningspublikationer av två personer 2005-2012

http://uu.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=undergraduate&series=760 - alla examensarbeten i en viss serie

WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight
 
 
 • No labels