Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bakgrund

Syftet med att utveckla stöd för en print-on-demand-funktion i DiVA är att kunna erbjuda användare att beställa publikationer i DiVA i tryckt form, samtidigt som lärosätena får ner tryckkostnader och undviker växande boklager. DiVA ska inte i sig själv innefatta en webbshop utan de enskilda lärosätena ska ha egna lösningar för köp/sälj-funktionen som kopplas till DiVA. Viktigt är att systemet är anpassat för att standardsystem ska kunna kopplas ihop med DiVA på ett enkelt sätt, vare sig det är lärosätet som står för en webbshop eller en extern aktör som exempelvis ett tryckeri.

Tanken med möjligheten att lägga upp beställningsprofiler är att inställningar inte ska behöva göras för varje enskild publikation, utan istället ska kunna anges för en definierad grupp av publikationer. Det innebär också att man bara behöver ändra i profilen och inte i varje enskild publikation om t.ex. webbsidan man länkar till byter webbadress.

Beställningsprofiler

Administrationssidan för beställningsprofiler visar ett träd med de befintliga beställningsprofilerna på det aktuella lärosätet. Trädet är uppdelat i aktiva och inaktiva profiler. För att redigera eller ta bort en profil klickar man på en profil i trädet. För att lägga till en ny profil klickar man på knappen "Lägg till ny profil".

Observera att ändringar i en profil slår igenom i det publika sökgränssnittet först dagen efter.

Inställningar på beställningsprofilssidan

En länk till en beställbar publikation kan vara uppbyggd på ett flertal olika sätt, och de olika varianterna måste vara möjliga att definiera i profilen. Profilsidan består därför av en mängd inställningar, men endast ett fåtal av dem är obligatoriska. Nedan visas tre exempel på hur länkar kan se ut.

Exempel 1: http://www.bokforlag.se/4100/400.asp?id=569

I exempel 1 skickas ett id med som en URL-parameter (id=569). Id:et är unikt för publikationen (men finns inte sparat i publikationen i DiVA) och kan inte specificeras i profilen. Den typen av parametrar kallar vi "Inmatade parametrar". En inmatad parameter dyker upp som ett inmatningsfält när man väljer profil för en publikation, och där kan användaren fylla i värdet, i det här fallet "569".

Så skulle profilen för exempel 1 se ut:Så visas inmatningsfältet när man väljer beställningsprofil:
Exempel 2a: http://butik.bestallning.se/avhandlingar/enbokom–ett–projekt
(2b. http://butik.bestallning.se/avhandlingar.asp?titel=enbokomett–projekt)

I exempel 2 skickas titeln med, inte som en URL-parameter, utan som en del av länken. Den här länken innehåller publikationens titel, vilken kan hämtas automatiskt från DiVA. En sådan parameter kallar vi en "Dynamisk parameter", och man anger den genom att välja ett Namn (som egentligen bara används om länken innehåller en URL-parameter, som i exempel 2b.) och vilket fält från publikationen i DiVA som ska användas, i det här fallet "Titel".

I det här fallet kan man tänka sig två varianter på profilen. Alternativ ett är att ange "http://butik.bestallning.se/avhandlingar" som URL, och titel som dynamisk parameter. Alternativ två är att ange "http://butik.bestallning.se" som URL, titel som dynamisk parameter och "avhandlingar" som fast parameter (med ett namn, vilket som helst eftersom det i detta fall inte används då den här profilen inte använder sig av URL-parametrar). Slutresultatet, d.v.s URL:en, blir detsamma. En "Fast parameter" är alltså en parameter som ser likadan ut för alla publikationer som använder sig av beställningsprofilen.

Så skulle profilen för exempel 2a se ut (alternativ ett):

Så skulle profilen för exempel 2b se ut (alternativ ett): 
Exempel 3: http://katalog.se/publikationer/typ_av_publikation/En_publikation_som_har_en_titel/diva2_98551.aspx

I exempel 3 hämtas titeln och används i länken, men dessutom används diva-id:et. I en profil för den här länken skulle "http://katalog.se/publikationer/typ_av_publikation" anges som URL, och både titel och diva-id skulle läggas upp som dynamiska parametrar. Man behöver också ange ".aspx" som URL-ändelse. Fältet för att fylla i en URL-ändelse visas om man väljer "Utan URL-parametrar" i beställningsprofilen.

Så skulle profilen för exempel 3 se ut:

Fälten i beställningsprofilssidan

Namn är det namn som kommer att presenteras för användaren då denne ska välja profil för en publikation. Det är också det namn som visas i trädet över befintliga profiler.

Publikationstyp, serie och organisation används för att välja ut de profiler som passar en publikation, och presentera den eller dessa profilen/-er för användaren.

URL är URL:en till den webshop eller motsvarande där publikationen kan beställas ifrån.

Variant av URL: Det finns två olika varianter, med URL-parametrar (länken innehåller "?") och utan URL-parametrar (länken innehåller enbart "/"). Eventuellt kan en URL utan URL-parametrar avslutas med en ändelse (inom hakparentes i exemplet).

Med URL-parametrar: http://www.bokforlag.se?kategori=byggnader&titel=Min-boktitel

Utan URL-parametrar: http://www.bokforlag.se/byggnader/Min-boktitel[.asp]

Fasta parametrar ser likadan ut för alla publikationer som använder sig av profilen. Om man t.ex lägger upp en profil för publikationer inom en viss kategori, kan man skicka med det som en parameter, t.ex

namn: "kategori" värde: "matematik" läggs till på följande sätt i URL:en:

kategori=matematik

Inmatade parametrar skiljer sig från publikation till publikation. Till exempel kan det vara ett webbshop-id som är unikt för varje titel. I profilen anges då vad parametern heter och vilken text som ska visas för den som väljer profil för publikationen så att den personen kan mata in rätt värde.

Dynamiska parametrar används för att lägga till parametrar till URL:en utifrån information som finns i DiVA-posten. En dynamisk parameter som har namn "titel" och värde "titel" kommer att läggas till på följande sätt i URL:en:

titel=Min_boktitel 

där "Min_boktitel" är hämtad från publikationens titel, såsom den är sparad i DiVA. Blanksteg får inte förekomma i URL:en, så de ersätts vanligen med ett bindestreck (-) eller ett understreck(_). Exemplet kan alltså bli titel=Min-boktitel eller titel=Min_boktitel.

Text på beställningsknapp är det som kommer att stå på länken man klickar på när man sökt fram publikationen i DiVA och vill beställa den. Beställningslänken finns uppe i högra hörnet under utskriftsknappen.

Aktiv: Om rutan är ikryssad är profilen valbar. Om rutan inte är ikryssad är profilen inaktiv vilket innebär att man inte kan koppla nya publikationer till profilen.

Ta bort eller inaktivera en beställningsprofil

Så länge en profil inte är vald i någon publikation är det möjligt att radera den. Om profilen används får man ett meddelande om att det inte är möjligt att radera. Vill man inte att profilen längre ska vara valbar kan man då inaktivera den. De publikationer som redan har beställningsprofilen vald kommer inte att påverkas av att profilen inaktiveras, men det kommer inte att vara möjligt att välja den för andra publikationer.

  • No labels