Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Som domänadministratör kan man administrera listor, användare och grupper, epost samt beställningsprofiler. De listor som kan administreras är forskningsämnen, organisationer, serier, utbildningsprogram och ämnen/kurser.

Children Display
depth1