Page tree

Get started by adding some pages to this space. Create page.

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
iconfalse

Info
iconfalse

Detta är DiVA

DiVA är ett digitalt publiceringssystem som gör det möjligt för universitet, högskolor, forskande myndigheter och institut att samla och tillgängliggöra publikationer för omvärlden. DiVA är en bred plattform för öppen tillgång till publikationer men också en källa för underlag för statistik och utvärdering. I DiVA kan även dataset och projektinformation tillgängliggöras.

DiVA vidareutvecklas och drivs i samarbete mellan samtliga anslutna medlemmar. Sett till antalet medlemmar är DiVA det nationellt dominerande systemet för publikationsdata i Sverige idag med närmare 50 anslutna organisationer.

Systemet ägs av Uppsala universitet och ansvaret för den verksamhetsnära gemensamma förvaltningen sker vid Uppsala universitetsbibliotek. Systemutvecklingen sker gemensamt för alla medlemmar, men varje organisation äger och ansvarar för innehållet i sin egen databas.

DiVA är en akronym för Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Info
iconfalse

DiVA-konsortiet

Systemet vidareutvecklas i samarbete mellan anslutna medlemmar. DiVA-medlemmarna fattar gemensamt beslut om budget, strategier och utvecklingsmål. Förvaltning och vidareutveckling finansieras via fastlagda avgifter. 

DiVA-konsortiets högsta beslutande organ är stämman och företräds av en styrgrupp som utses av stämman. Styrgruppen arbetar i huvudsak med strategiska, principiella och ekonomiska frågor, bereder ärenden och lämnar förslag till stämman. Arbetet med att leda konsortiet och förvaltningen är organiserat inom konsortieledningen vid Uppsala universitetsbibliotek, där förvaltningsledare för DiVA och verksamhetsledare för konsortiet ingår.

Hur parterna inom DiVA-konsortiet samarbetar, hur beslut tas och hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelade finns beskrivet i Arbetsordningen för DiVA-konsortiet (pdf).

Läs mer