Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Exempel på ett dataset i DiVA: 


Dataset som publikationstyp använder till viss del andra fält än andra publikationstyper.

Nedan redogörs för de delar av registreringsproceduren som utmärker publikationstypen:


Välj publikationstyp

Nytt dataset


Skapa en annan version av ett existerande (redan publicerat) dataset

Söker den tidigare/senare versionen av datasetet genom uppslag

Valen är:

 • Är en ny version av
 • Är en tidigare version avKnappen Kopiera

All metadata överförs till den nya versionen och kan redigeras/anpassas

till den version som ska publiceras

Version och relationer till andra resurser/publikationer i DiVA

Version

Avser versionsnummer

IsPartOf/HasPart

 • Publikationen (datasetet) ingår i andra publikationer som är registrerade i DiVA
 • Publikationen (datasetet) innehåller ytterligare delar som också är registrerade i DiVA

IsReferencedBy

Publikationen (datasetet) refereras till (citeras av) andra publikationer i DiVA.

IsCompiledBy/Compiles

 • IsCompiledBy/Är sammanställd med hjälp av: Används för att skapa en länk och visa att den här resursen (tex dataset) är sammanställd/skapad genom att använda andra resurser (dataset)
 • Compiles/Sammanställer: Används för att skapa en länk och visa att här resursen (tex dataset)används för att sammanställa/skapa andra resurser (dataset)

Underkategorier och roller

Underkategorier

 • aggregerad data avser data som slagits samman, sammanförts.
 • primärdata avser obearbetad data

Roller- Medarbetare

Rollerna finns representerade i "DataCite Metadata Schema  for the Publication and Citation of  Research Data

I DiVA används tre roller för Medarbetare (eng)

 • Datainsamlare: Person som ansvarat för att hitta, samla / samla in data enligt riktlinjerna av upphovspersonen.
  Kan också användas när någon fungerat som, intervjuare, observatör eller varit ansvarig för att övervaka viktiga instrumentdata. 
 • Metadatagranskare: Person som granskat, förbättrat eller standardiserat metadata och tillhörande uppgifter 
 • Dataförvaltare: Person som anvarar för för att upprätthålla den färdiga resursen.


Utsträckning i tid och rum

Ladda upp fil


Ange när publicering ska ske

Ange filtyp

Beskrivning:

Det är önskvärt att filinnehållet beskrivs på ett sådant sätt att det kan förstås och återanvändas av andra.

Filer

Flera filer kan laddas upp

Filer större än 1 GB (max 16 GB per fil) laddas upp via URL

Använder man Dropbox ska den fil man hämtar vara placerad i mappen "Public" 

Kontrollsida


 • No labels