Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det bibliografiska formatet MODS används för att importera beskrivande metadata till Alvin inom en METS-fil. Följande varianter kan användas:

Importera filer till en befintlig post i Alvin

Registrera en post i Alvin. Ange sedan endast alvinpostens id i elementet identifier med attributet type="alvin".

<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3"
                    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-5.xsd">
  <mods version="3.5">
<identifier type="alvin">alvin-record:XXXXX</identifier>
</mods>
</modsCollection>

Skapa en ny minipost vid import med enbart obligatoriska fält

För att skapa en ny post vid importen som senare kompletteras i registreringsformuläret. Skall innehålla Resurstyp, Titel samt ägande institution (Placering). I physicalLocation attributet xlink:href skall det interna ID:et för arkivinstitution i Alvin anges. Exempelvis är ID för UUB 3, för LUB 8 och för Linköping 13. Denna post kommer inte att direktpubliceras vid import utan måste publiceras manuellt från formuläret.

<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3"
                    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-5.xsd">
  <mods version="3.5">
<typeOfResource manuscript="yes">text</typeOfResource>
<titleInfo>
<title>Titel</title>
</titleInfo>
<location>
<physicalLocation authority="alvin" xlink:href="8">LUB</physicalLocation>
</location>
</mods>
</modsCollection>

Skapa ny post vid import som direktpubliceras

För att skapa en ny post som direktpubliceras i Alvin vid import (dvs. ingen manuell publicering måste göras från formuläret) måste den minst innehålla de obligatoriska fälten ovan samt fältet dateOther i elementet originInfo med attributet type="availableFrom". I detta fält kan aktuellt datum för publiceringen anges, normalt sett dagens datum.

<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3"
                    xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                    xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-5.xsd">
<typeOfResource manuscript="yes">text</typeOfResource>
<titleInfo>
<title>Titel</title>
</titleInfo>
<originInfo>
<dateOther type="availableFrom">2014-12-01T00:00:00</dateOther>
</originInfo>
<location>
<physicalLocation authority="alvin" xlink:href="8">LUB</physicalLocation>
</location>
</mods>
</modsCollection>

Skapa en ny fullständig post vid import

Kan exempelvis användas för att importera en befintlig post från Libris eller annan extern databas. Det externa formatet måste då mappas mot MODS enligt följande:

Resurstyp

Anges med de kontrollerade termerna från MODS. Om resursen är en handskrift läggs attributet manuscript="yes" till. Om resursen är en samling läggs attributet collection="yes" till. Endast en resurstyp kan förekomma per post.

<typeOfResource>text</typeOfResource>

eller

<typeOfResource manuscript="yes">text</typeOfResource>

eller

<typeOfResource manuscript="yes" collection="yes">text</typeOfResource>

Resurstypen Arkiv anges med dessa två element i kombination:

<typeOfResource>mixed material</typeOfResource>
<genre authority="alvin">finding aid</genre>

Titel / alternativ titel

Attributet type för Alternativ titel hämtas från kontrollerad lista i Alvin.

<titleInfo>
<title>Titel</title>
<subTitle>Undertitel</subTitle>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative">
<title>Titel</title>
<subTitle>Undertitel</subTitle>
</titleInfo>

Placering

Ägande institution anges i fältet physicalLocation enligt ovan. Om resursen skall kopplas till en kontrollerade listan över Samlingar anges alvin:[samlingens namn] i fältet subLocation. Om samlingen registreras i fritext anges endast samlingens namn. Signum anges i fältet shelfLocator. Om tidigare signum anges läggs dessa i ytterligare ett shelfLocator-fält. Fältet sigel (från Libris) läggs i elementet recordInfo, fältet recordContentSource enligt nedan.

<location>
<physicalLocation authority="alvin" xlink:href="3">UUB</physicalLocation>
<holdingSimple>
<copyInformation>
<subLocation>alvin:Samling</subLocation>
<subLocation>Placering</subLocation>
<shelfLocator>Signum</shelfLocator>
<shelfLocator>Tidigare signum</shelfLocator>
<note>Anmärkning</note>
</copyInformation>
</holdingSimple>
</location>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="libris">Uka</recordContentSource>
</recordInfo>

Språk

<language>
<languageTerm authority="iso639-2b" type="code">lat</languageTerm>
</language>

Katalogiseringsspråk

<recordInfo>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">swe</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>

Person (rubrik för Arkiv: Person (arkivbildare))

Attributet type="personal" i elementet name anger att det är en person. Personens namn anges i namePart i inverterad form (Efternamn, Förnamn). Funktionskoden anges i role/roleTerm enligt nedan enligt MARC Code List for Relators.

<name type="personal">
<namePart>Efternamn, Förnamn</namePart>
  <namePart type="date">YYYY-YYYY</namePart>
<role>
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">kod</roleTerm>
</role>
</name>

OBS: enstaka roller måste anges med Alvins interna ID:n enligt nedan istället för MARC-koden eftersom det finns flera varianter av dessa. De viktigaste är:

Författare (aut):

<roleTerm authority="alvin" type="code">forfattare_medforfattare</roleTerm>

Annan (oth)

<roleTerm authority="alvin" type="code">annan</roleTerm>

Alternativ

<name type="personal">
<namePart type="family">Efternamn</namePart>
<namePart type="given">Förnamn</namePart> 
<namePart type="date">YYYY-YYYY</namePart>
<role>
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">kod</roleTerm>
</role>
</name>

Om namnet redan finns som en auktoritetspost i Alvin kommer posten att kopplas till den befintliga auktoritetsposten. Om auktoritetspost saknas kommer en ny att genereras i samband med importen. Kontroll sker på strängen i namePart. Om ID:et för en auktoritetspost i Alvin är känt kan detta anges genom attributet authority="alvin" samt postens ID i attributet xlink:href enligt nedan. Detta är den säkraste metoden för att undvika dubblering av auktoritetsposter i systemet.

<name type="personal" authority="alvin" xlink:href="alvin-person:XXXXX">
<namePart>Efternamn, Förnamn</namePart>
<namePart type="date">YYYY-YYYY</namePart>
<role>
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">kod</roleTerm>
</role>
</name>

Organisation (rubrik för Arkiv:  Organisation (arkivbildare))

Attributet type="corporate" i elementet name anger att det är en organisation. Organisationens namn anges i namePart. Funktionskoden anges i role/roleTerm enligt nedan enligt MARC Code List for Relators.

<name type="corporate">
<namePart>Organisationsnamn</namePart>
<role>
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">kod</roleTerm>
</role>
</name>

OBS: enstaka roller måste anges med Alvins interna ID:n enligt nedan istället för MARC-koden eftersom det finns flera varianter av dessa. De viktigaste är:

Författare (aut):

<roleTerm authority="alvin" type="code">forfattare_medforfattare</roleTerm>

Annan (oth)

<roleTerm authority="alvin" type="code">annan</roleTerm>

Alternativ

Om namnet redan finns som en auktoritetspost i Alvin kommer posten att kopplas till den befintliga auktoritetsposten. Om auktoritetspost saknas kommer en ny att genereras i samband med importen. Kontroll sker på strängen i namePart. Om ID:et för en auktoritetspost i Alvin är känt kan detta anges genom attributet authority="alvin" samt postens ID i attributet xlink:href enligt nedan. Detta är den säkraste metoden för att undvika dubblering av auktoritetsposter i systemet.

<name type="corporate" authority="alvin" xlink:href="alvin-organisation:XXXXX">
<namePart>Organisationsnamn</namePart>
<namePart type="date">YYYY-YYYY</namePart>
<role>
<roleTerm authority="marcrelator" type="code">kod</roleTerm>
</role>
</name>

Om namnet redan finns som en auktoritetspost i Alvin kommer posten att kopplas till den befintliga auktoritetsposten. Om auktoritetspost saknas kommer en ny att genereras i samband med importen. Kontroll sker på strängen i namePart.

Matematiska data (för kartografiskt material)

<subject>
<cartographics>
<scale>Skala</scale>
<projection>Projektion</projection>
<coordinates>Koordinater</coordinates>
</cartographics>
</subject>
<coordinates>Koordinater</coordinates>

Tonart (för musikaliska verk)

<note type=”musicKey”>Tonart (mappas mot lista)</note>

Besättning (för musikaliska verk)

<note type=”mediumOfPerformance”>Besättning (mappas mot lista</note>

Tillkomstinformation

<originInfo>
<edition>Upplaga/utgåva</edition>
<dateIssued point="start">Första årtal: YYYY</dateIssued>
<dateIssued point="end">Andra årtal: YYYY</dateIssued>
<dateOther>År/datum Visas som</dateOther>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">landkod</placeTerm>
</place>
<place>
<placeTerm type="text">Plats/ort</placeTerm>
</place>
<publisher>Förlag/impressum</publisher>
</originInfo>

Plats/ort i placeTerm med attributet type="text" kommer att mappas mot befintliga auktoritetsposter för platser i Alvin. Om auktoritetspost saknas kommer en ny att genereras i samband med importen. Kontroll sker på strängen i placeTerm.

Alternativ

Om ID:et för en auktoritetspost för plats/ort i Alvin är känt kan detta anges genom attributet type="code" samt postens ID som värde i placeTrem enligt nedan. Detta är den säkraste metoden för att undvika dubblering av auktoritetsposter i systemet.

<place>
<placeTerm type="code">alvin-place:XXXXX</placeTerm>
</place>

Övriga år/datum

<originInfo>
<dateOther type="typ_av_datum">YYYY</dateOther>
</originInfo>

Fysisk beskrivning

Format Icke digitalt/Digitalt anges enligt marcform med print/electronic som fasta värden. Digitalt ursprung anges med fasta värden från MODS.

<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<form authority="marcform">electronic</form>
<digitalOrigin>reformatted digital</digitalOrigin>
<form type="technique" authority="alvin">teknik från lista</form>
<form type="material" authority="alvin">material från lista</form>
<extent unit="weight">Vikt</extent>
<extent unit="weight unit">g/kg</extent>
<extent unit="extent">Omfång</extent>
<extent unit="addition">Tillägg</extent>
<extent unit="height">Höjd</extent>
<extent unit="width">Bredd</extent>
<extent unit="depth">Djup/tjocklek</extent>
<extent unit="diameter">Diameter</extent>
<extent unit="unit">mm/cm</extent>
<extent unit="area">yta</extent>
<extent unit="shelfMeters">hyllmeter</extent>
<extent unit="volumes">volymer</extent>
</physicalDescription>

Övrig fysisk beskrivning

<physicalDescription>
<note type="typ_av_anmärkning">Övrig fysisk beskrivning</note>
</physicalDescription>

Handskriftsbeskrivning

<physicalDescription>
<extent unit="locusFrom">Locus (från)</extent>
<extent unit="locusTo">Locus (till)</extent>
<extent unit="locus">Locus (fritext)</extent>
<note type="script">Skrift</note>
<note type="collation">Kollation</note>
<note type="foliation">Foliering</note>
<note type="columns">Spalter</note>
<note type="rows">Rader</note>
</physicalDescription>
<note type="incipit">Incipit</note>
<note type="explicit">Explicit</note>
<note type="rubric">Rubric</note>
<note type="finalRubric">Final rubric</note>

Mynt (för föremål/mynt)

<note type="value digit">Valör</note>
<note type="value currency">Valuta</note>
<note type="edge description">Randtyp från lista</note>
<note type="axis clock">Stampställning från lista</note>
<note type="conservation state">Kondition från lista</note>

Abstract/beskrivning

<abstract>Abstract/beskrivning</abstract>

Transkription

<note type="transcription">Transkription</abstract>

Innehåll

<tableOfContents>Innehåll</tableOfContents>

Litteratur

<note type="literature">Litteratur</note>

Anmärkningar

<note>Allmän anmärkning</note>
<note type="typ_av_anmärkning">Specifika anmärkningar</note>

Relaterade poster i Alvin

Typ av relation anges i attributet type. Hämtas från den kontrollerade listan i Alvin. Databas-ID för den relaterade alvinposten anges i fältet identifier med type="alvin".

<relatedItem type="host">
<identifier type="alvin">alvin-record:XXXXX</identifier>
</relatedItem>

Komponenter

Komponenter för handskriftsmaterial läggs till genom att fältet part med attribut type="component" inom elementet relatedItem anges. Övriga metadata för komponenten läggs sedan in inom relatedItem enligt övriga fält.

<relatedItem type="constituent">
<part type="component" order="1">[Metadata för komponenten enligt övriga fält]</part>
</relatedItem>

Externa länkar

<location>
<url displayLabel="Beskrivning" note="typ_av_relation">http://...</url>
</location>

Dokumenttyp / Objektkategori / Handlingstyp

Anges i fältet genre med attributet authority="alvin". Hämtas från kontrollerade listor i Alvin.

<genre authority="alvin">fotografi</genre>

Ämnesord

Specifikt schema anges i attributet authority.

Allmänt

<subject authority="sao">
<topic>Allmänt (från svenska ämnesord)</topic>
</subject>

Kronologiskt

<subject>
<temporal>Kronologiskt</temporal>
</subject>

Geografiskt

<subject>
<geographic>Geografiskt</geographic>
</subject>

Form/genre

<subject>
<genre>Form/genre</genre>
</subject>

Person

<subject>
<name type="personal">
<namePart>Efternamn, Förnamn</namePart>
</name>
</subject>

Organisation

<subject>
<name type="corporate">
<namePart>Organisationsnamn</namePart>
</name>
</subject>

Klassifikation

<classification authority="ddc">Dewey</classification>
<classification authority="kssb">SAB</classification>

Del

<part>
<detail type="volume"> @type till fältet Typ (lista)
<number>…</number> till fältet Nummer
</detail>
<extent>
<start>…</start> till fältet Omfång (1)
<end>…</end> till fältet Omfång (2)
</extent>
</part>

Tillgänglighet

Ej tillagt i importfunktionen. Används endast för Arkiv.

Åtkomstvillkor

<accessCondition>Åtkomstvillkor</accessCondition>

Bokband

<note type="binding">Bokband - band</note>
<note type="bindingDecoration">Bokband - dekor</note>

Dekor

<note type="decoration">Dekoration</note>

Publiceringsinformation

Ägare till posten anges i under Placering (se ovan)

<location>
<physicalLocation authority="alvin" xlink:href="3">UUB</physicalLocation>
</location>

Tillgänglig från-datum för direktpublicering kan också anges enligt ovan under Skapa ny post vid import som direktpubliceras.

<originInfo>
<dateOther type="availableFrom">2014-12-01T00:00:00</dateOther>
</originInfo>

Identifikatorer (generella)

Typ av identifikator anges alltid i attributet type. Hämtas från kontrollerad lista i Alvin.

<identifier type="typ_av_ID">Identifikator</identifier>

Identifikatorer (lokala)

<identifier type="local">Lokal identifikator</identifier>

Om en lokal typ av identifikator finns registrerad i Alvin kan dess namn + kolon sättas före ID:et för att koppla specifikt till denna.

<identifier type="local">waller:12345</identifier>

Nivå (arkiv)

<note type="eadLevel">nivå</note> 

Signum/behållare (arkivkomponenter)

<note type="eadContainer">Signum/Behållare</note> 

Licensiering av verket

<note type="licensing">Värde från lista, t.ex. CC BY</note>

  • No labels